top of page

Jednym z podstawowych obszarów praktyki Kancelarii jest szeroko pojęte doradztwo przy transakcjach dokonywanych na rynku nieruchomości, transakcjach, które za swój przedmiot mają nieruchomości bądź są z nim związane. Transakcje te obejmują zarówno umowy, które  z uwagi na swój charakter nie generują wielu problemów prawnych, jak również złożone przedsięwzięcia, które wymagają wieloaspektowej oceny prawnej. Niezależnie od wielkości i złożoności danej transakcji, właściwa jej analiza pod kątem celu w jakim jest dokonywana oraz ryzyk prawnych związanych z jej przeprowadzeniem, jest podstawą sukcesu transakcji. Ocena czy i jakie planowana transakcja niesie ze sobą zagrożenia dla Klienta, czy i w jaki sposób istnieje możliwość ich uniknięcia bądź też jakie są konsekwencje podjęcia ryzyka stanowi kluczowy element decydujący o osiągnięciu celu danej transakcji.

Mając świadomość obszerności i skomplikowanego charakteru problematyki transakcji związanych z nieruchomościami jesteśmy gotowi służyć Państwu pomocą przy ich dokonywaniu. Posiadamy doświadczenie zapewniające obiektywną ocenę prawną, umiejętność analizy zagrożeń oraz opracowanie praktycznych rozwiązań.

Nasi prawnicy doradzają w obrocie nieruchomościami, opracowują raporty z badania prawnego nieruchomości (due dilligence), przygotowują projekty dokumentów dotyczących nabycia nieruchomości, np. umów sprzedaży, umów przedwstępnych, zobowiązujących, deweloperskich. Pomagają w wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń wykonania tychże umów, a także ich finansowania. Uczestniczą w wieloetapowych procesach związanych z tworzeniem spółek nabywających nieruchomości (SPV), nabyciem udziałów/akcji, wniesieniem nieruchomości jako aportu lub w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa itp. Sporządzają, negocjują, weryfikują umowy najmu, dzierżawy i inne, na podstawie których nieruchomości oddawane są do korzystania. Zapewniają wsparcie w trakcie realizacji umów.

Jednocześnie, w razie sporów związanych z transakcjami, reprezentujemy Klientów przed sądami, mediatorami i innymi organami.

TNRB

Kancelaria doradza na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od weryfikacji stanu prawnego nieruchomości oraz jej przeznaczenia, przez pomoc w procesie budowlanym, tj. w kwestiach dotyczących projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska.

Doradzając, uwzględniamy specyfikę konkretnej inwestycji, m.in. obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa energetycznego, prawa geologicznego i górniczego.

Pomagamy rozwiązać problemy z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, m.in. w sprawach związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości.

Przygotowujemy, weryfikujemy, negocjujemy umowy o roboty budowlane, umowy projektowe, umowy o dzieło i inne występujące w procesie inwestycyjnym, doradzamy w trakcie ich realizacji, także w razie sporów związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów.

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Świadczymy pomoc prawną w razie naruszeń prawa w procesie inwestycyjnym, w szczególności w procesie budowlanym.

Wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii zdobyte przy obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych (komercyjnych i prywatnych) zapewnia skuteczną pomoc w realizacji inwestycji.

PB

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa przyrody, w tym między innymi w obszarze gospodarowania odpadami, emisji gazów lub pyłów, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przed hałasem.  Uczestniczy w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowych i pozwoleń zintegrowanych, doradza prawnie w postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Kancelaria udziela pomocy prawnej przy planowaniu i przeprowadzaniu przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego pod kątem zgodności z wymogami ochrony środowiska oraz przy nabywaniu terenów pod inwestycję w zakresie spełnienia warunków ochrony środowiska.

 

W tym obszarze Kancelaria świadczy także usługi prawne przy tworzeniu spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji obejmujących swoim przedmiotem działania zagadnienia ochrony środowiska.

 

Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, w tym kar pieniężnych i opłat oraz odpowiedzialności za szkody na środowisku. 

Kancelaria od wielu lat doradza podmiotom z branży hotelarskiej, SPA&wellness i innym świadczącym usługi w zakresie pielęgnacji ciała oraz fitness. Dotychczasowa współpraca pozwoliła szczegółowo poznać specyfikę działalności tychże podmiotów, problemy z jakimi się zmagają i ryzyka związane z charakterem danej branży.

Prawnicy Kancelarii zaangażowani byli w projekty związane z procesem tworzenia i organizacji hoteli oraz SPA&wellness (w tym doradzali w zakresie wyboru optymalnego modelu prowadzenia działalności), zmianami właścicielskimi, tworzyli i negocjowali długoletnie umowy najmu, dzierżawy hoteli jak również lokali na prowadzenie działalności innej niż hotelowa, weryfikowali i negocjowali umowy operatorskie, uczestniczyli w przedsięwzięciach niestandardowych, np. sprzedaż i najem lokali w systemie condo, z wykorzystaniem tych lokali na usługi hotelarskie. Jednocześnie na bieżąco świadczą pomoc prawną w codziennym funkcjonowaniu hoteli, SPA i innych podmiotów branży Beauty oraz fitness.

Prawnicy Kancelarii mają praktykę w reprezentowaniu Klientów w procesach administracyjnych związanych z powstawaniem hoteli, SPA&wellness, gabinetów urody etc. w tym budowlanym, związanym z uzyskiwaniem kategoryzacji, reprezentują Klientów przed organami, urzędami, instytucjami.

Znając zagrożenia związane prowadzeniem działalności w powyższym zakresie, dokładamy staranności, by zminimalizować ryzyko ponoszenia przez Klientów odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe u odwiedzających ich gości.

Reprezentujemy Klientów w sporach z ich kontrahentami (w tym sądowych), np. dochodząc roszczeń z rękojmi, gwarancji, odszkodowawczych, a także pracownikami (współpracownikami).

Biorąc pod uwagę mnogość regulacji normujących działalność hotelarską oraz działalność z zakresu odnowy biologicznej, pielęgnacji i fitness doradzamy kompleksowo, uwzględniając wymogi wynikające z przepisów budowlanych, sanitarnych, branżowych, prawa autorskiego, dotyczących ochrony danych osobowych, gier hazardowych i wielu innych.

HS&W

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów będących m.in. właścicielami, dzierżawcami, najemcami lub zarządcami nieruchomości to jeden z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii. Kancelaria nieprzerwanie od początku swojej działalności odnosi na tym polu wiele sukcesów zapewniając swoim klientom bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji i osiąganie oczekiwanych założeń biznesowych. Prawnicy Kancelarii doskonale rozumieją potrzeby i specyfikę rynku nieruchomości, co pozwala im na opracowywanie rozwiązań pozwalających zminimalizować ryzyka prawne związane z prowadzoną przez klientów działalnością.

Do grona naszych klientów należą m.in. właściciele nieruchomości, deweloperzy, inwestorzy, podmioty z branży budowlanej, najemcy, właściciele i najemcy hoteli. Kancelaria jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się w obsłudze podmiotów SPA&wellness i innych świadczących usługi w zakresie Beauty. Właściciele Kancelarii odpowiadając na potrzeby rynku oferują swoje doświadczenie prawne w obszarze usług wellness i podążają za współczesnym trendem na zdrowy tryb życia, co pozwala im jednocześnie połączyć swoją pasję z codzienną pracą.      

 

W ramach praktyki w tym obszarze Kancelaria doradza w bieżącej działalności spółek oraz innych podmiotów prowadzących działalności gospodarczą. Uczestniczy m.in. w tworzeniu spółek, oddziałów i przedstawicielstw, doradza organom spółek, reprezentuje wspólników i akcjonariuszy w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach, sporządza umowy pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami, przeprowadza due diligence przedsiębiorstwa przed planowaną transakcją, doradza przy  przekształceniu i likwidacji spółek. Ponadto Kancelaria przygotowuje oraz negocjuje wszelkie umowy, w tym związane z nieruchomościami (np. umowy sprzedaży nieruchomości, długoletnie umowy najmu, dzierżawy, umowy sprzedaży i najmu lokali w systemie condo), dokonuje badania prawnego nieruchomości przed planowaną inwestycją, zapewnia obsługę prawną budowlanych procesów inwestycyjnych, reprezentuje w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości (np. spory o eksmisję, zniesienie współwłasności, rozwiązanie umów najmu, o odszkodowania).  

Spory sądowe to obszar działalności, z którym zetknął się niemal każdy przedsiębiorca. Rozstrzygnięcie sprawy przez sąd jest niekiedy jedynym możliwym sposobem rozwiązania zaistniałego sporu. Zdając sobie sprawę, że jest to zazwyczaj proces długotrwały, Kancelaria podejmuje działania mające na celu załatwienie sprawy w drodze polubownej, co gwarantuje naszym klientom zminimalizowanie kosztów jak również zaoszczędzenie czasu, który mogą przeznaczyć na rozwój swojego biznesu. Każdą sprawę prowadzimy z dużym zaangażowaniem mając świadomość, że od efektów naszej pracy niejednokrotnie zależy pozycja finansowa naszego klienta.

 

Kancelaria prowadzi spory dotyczące m.in. szeroko pojętego prawa nieruchomości, prawa cywilnego, prawa pracy i spory korporacyjne. Doradztwo obejmuje także postępowanie karno-skarbowe, sądowo-administracyjne, egzekucyjne, upadłościowe i naprawcze. 

 

Prawnicy Kancelarii występują przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym, sądami arbitrażowymi.

OPS
SS
bottom of page