top of page

Regulamin korzystania z usług oferowanych w Spa&Wellness

Przedsiębiorcy oferujący usługi w zakresie Spa & wellness, dbając o własne interesy, jak również bezpieczeństwo swoich gości powinni przygotować odpowiednie regulaminy. Najczęściej taki regulamin będzie uporządkowanym zbiorem postanowień kształtującym prawa i obowiązki osób korzystających z obiektu Spa oraz samych przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi. Stworzenie jasnego i przejrzystego regulaminu daje przedsiębiorcy możliwość poinformowania swoich gości o zasadach korzystania z obiektu Spa i usługach w nim oferowanych, zaś z drugiej strony stanowi ochronę przed nieodpowiedzialnym zachowaniem gości na terenie obiektu.


Dla skutecznego powoływania się na treść regulaminu niewystarczające jest tylko jego sporządzenie. Koniecznym jest, aby gość korzystający z usług oferowanych w obiekcie Spa mógł zapoznać się z jego treścią, przy czym nie ma znaczenia to czy faktycznie z tej możliwości skorzystał i wnikliwie zapoznał się z wszystkimi postanowieniami regulaminu. Wystarczające jest jedynie stworzenie możliwości łatwego zapoznania się z jego treścią. W praktyce najczęściej stosowany jest sposób polegający na wywieszeniu regulaminu w ogólnie dostępnym pomieszczeniu, np. otwartym holu czy recepcji. Ponadto istotnym jest, by okoliczności takie jak oświetlenie, czytelność dokumentu czy jego stan, nie oddziaływały na możliwość zapoznania się z nim. Oprócz powyższego, zalecane jest także umieszczenie regulaminu na stronie internetowej obiektu Spa&Wellness. Wskazać należy, iż opublikowanie regulaminu wyłącznie w środkach masowego przekazu nie jest wystarczające do tego, aby uznać, iż gość został poinformowany o jego treści. Dlatego też rekomendowane jest połączenie jego publikacji w Internecie z wywieszeniem lub bezpośrednim dostarczeniem klientowi.


Główne postanowienia, które powinny znaleźć się w omawianym regulaminie można podzielić na następujące kategorie, a mianowicie: (a) ogólne warunki korzystania z obiektu i usług Spa&Wellness, (b) zasady korzystania z poszczególnych usług oferowanych w Spa&Wellness, (c) zasady dotyczące odpłatności za korzystanie z usług Spa&Wellness, (d) zasady odpowiedzialności, jak również (e) postanowienia końcowe dotyczące między innymi zmiany regulaminu.


1. Ogólne warunki korzystania z obiektu i usług Spa&Wellness


Sporządzając treść regulaminu należy przede wszystkim opisać w sposób wyczerpujący podstawowe zasady korzystania przez gości z zarówno z samego obiektu, jak również oferowanych usług Spa& Wellness. Przykładem tego typu postanowień jest uregulowanie kwestii spożywania lub wchodzenia na teren obiektu Spa pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wnoszenia własnego jedzenia, telefonów komórkowych, urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz oraz prowadzenia działalności konkurencyjnej na terenie obiektu. Dodatkowo prawidłowym jest umieszczenie w regulaminie postanowień zobowiązujących gości do informowania pracowników obiektu Spa o przebytych chorobach, jeżeli tego typu informacje są niezbędne do prawidłowego wykonania oferowanych zabiegów w Spa. W celu zapobieżenia ewentualnym niedogodnościom, warto także w regulaminie stworzyć procedurę dotyczącą rezerwacji indywidualnych i grupowych oraz ich odwoływania. Bez wątpienia w regulaminie należy umieścić informację na temat godzin otwarcia obiektu Spa, jak również zasad korzystania z obiektu i usług Spa przez osoby małoletnie, w szczególności poprzez uregulowanie z jakich zabiegów mogą korzystać osoby małoletnie i czy nie mogę przebywać na terenie obiektu Spa bez zgody opiekunów prawnych.


Przekładowe regulacje to:

  • „Goście zobowiązani są do kulturalnego zachowania i nie zakłócania spokoju innym osobom korzystającym ze Spa”,

  • „Na teren obiektu Spa nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających”,

  • „Podczas trwania zabiegu obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego”.


2. Zasady korzystania z poszczególnych usług oferowanych w Spa&Wellness


Zalecenie jest także ujęcie w regulaminie informacji jakie usługi są oferowane w Spa (np. łaźnie, groty śnieżne czy sauny), a także określenie zasad korzystania z nich. Warto szczegółowo doprecyzować ile osób może korzystać w jednym czasie z danej usługi, określić niezbędny strój czy opisać sposób postępowania w wybranym miejscu.


3. Zasady dotyczące odpłatności za korzystanie z usług Spa&Wellness


Ważne jest także precyzyjne określenie zasad odpłatności za korzystanie z usług oferowanych w Spa &Wellness. W regulaminie mogą zostać uregulowane warunki otrzymywania rabatów, a w przypadku gdy przedsiębiorca oferuje zakup karnetów należy również określić ich ceny i sposób nabycia.


4. Zasady odpowiedzialności


W regulaminach bardzo często znajdują się postanowienia dotyczące odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie obiektu Spa z winy przedsiębiorcy lub gościa. W tym miejscu pragnę szczególnie zwrócić uwagę przedsiębiorców, którzy prowadzą obiekt Spa mieszczący się w hotelu. W regulaminach takich obiektów bardzo często spotykamy zapis o następującej treści: „ hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren obiektu”. Zapis ten, mimo jego bardzo korzystnej treści dla przedsiębiorcy, w myśl art. 846 § 5 kodeksu cywilnego nie wywołuje skutków prawnych, co sprawa, iż jego umieszczenie w regulaminie jest nieprawidłowe. Paragraf 1 wyżej wskazanego przepisu jednoznacznie stanowi, iż utrzymujący zarobkowo hotel jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała. Wobec powyższego, przedsiębiorca nie może uwolnić się od tej odpowiedzialności wprowadzając odmienne postanowienia w regulaminie. Nie ulega wątpliwości, iż powyższa regulacja zawarta w kodeksie cywilnym będzie miała zastosowanie do gościa hotelu, który jednocześnie korzystania z usług Spa oferowanych przez hotel. Jednakże statusu gościa hotelowego należy odmówić osobie niekorzystającej z hotelu, a jedynie z restauracji czy Spa. Tym samym, zalecana jest duża ostrożność i wnikliwa analiza przepisów prawa przed uregulowaniem zasad odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie obiektu Spa.


5. Postanowienia końcowe


Ponadto sporządzając regulamin należy upewnić się czy zawarte w nim regulacje nie stanowią klauzul niedozwolonych ujętych w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najczęściej takie klauzule występują w postanowieniach końcowych regulaminów. Za klauzulę niedozwolone uznano m.in. następujące zapisy:

  1. "Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia udostępnienia ujednoliconego tekstu na stronie internetowej" Sygn. Akt XVII AmC 566/09

  2. "2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu" Sygn. akt XVII AmC 1940/12


Opisane powyżej informacje na temat postanowień regulaminów korzystania z oferowanych usług Spa&Wellness stanowią ogólne wytyczne, które z pewnością powinny zostać dostosowane do oczekiwań każdego z przedsiębiorców. Nie ulega wątpliwości, iż rzetelne przygotowanie regulaminu, który w sposób jednoznaczny określi zasady obowiązujące na terenie obiektu Spa stanowi gwarancję udanej współpracy z klientami.


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
bottom of page